zhongyiwang 发表于 2009-8-11 16:10:16

湿病辨脉

湿病辨脉
脉沉而缓,沉而细,微缓者,皆中湿。脉浮风湿;脉浮虚而涩者,寒湿;脉来滑疾,身热、烦喘、胸满、口燥、发黄者,湿热;脉洪而缓,阴阳两虚,湿热自甚;脉洪而动,湿热为痛也;脉浮而缓,湿在表也;脉沉而缓,湿在里也;

或弦而缓,或缓而浮,皆风湿相搏也。
页: [1]
查看完整版本: 湿病辨脉