hongyu 发表于 2016-12-5 09:49:00

磁石 镇惊安神 平肝潜阳 聪耳明目 纳气平喘

磁石咸寒肾心肝,镇惊安神肝阳潜;聪耳明目纳气喘,阴虚阳抗烦悸痫;潜阳安神宜生用,醋淬聪耳纳气喘。

主治病证

心神不宁,心悸失眠,惊风癫痫。

肝阳上亢,头晕目眩。

耳鸣,耳聋,目昏。

肾虚喘促。

用法

潜阳安神宜生用,聪耳明目,纳气平喘宜醋淬用。
页: [1]
查看完整版本: 磁石 镇惊安神 平肝潜阳 聪耳明目 纳气平喘